Marstal

Marina Marstal, 2010

Marstal

Marstal, 2010

Lyo

Ankern vor Lyo, 2010

Lyo

Strand von Lyo, 2010


xx

Lyo, 2010

Lyo

Marina von Lyo, 2010

Lyo


Ententeich Lyo, 2010

a

Ankerbucht, 2010

a


Ankerbucht, 2010

Sonderborg

Sonderborg, 2010


Sonderborg, 2010

Ankern vor Lyo, 2010

Sonderborg, 2010

Sonderborg, 2010

Sonderborg, 2010


Sonderborg, 2010

Sonderborg, 2010

Marina von Lyo, 2010


Ochseninsel

Ochseninsel, 2010

Ochseninsel


Ochseninsel, 2010